info@sleepwise.nu 073-644 6188

Hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

In ons privacy reglement is vastgelegd hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Waarom een privacyreglement?

Wij houden van helderheid, daarom vertellen we je graag over hoe wij met jouw gegevens omgaan. Voor het  verwerken van persoonlijke gegevens gelden wettelijk regels. Met de informatie in ons privacyreglement willen we je zo goed als mogelijk informeren over hoe wij daar mee omgaan.

Algemeen

Hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. | slapeloosheid

Wij (van Sleepwise) vinden een verantwoorde omgang met gegevens van klanten en relaties belangrijk. Dit privacyreglement is de basis voor hoe Sleepwise omgaat met jouw privacy en de verwerking van jouw gegevens. Met dit reglement geven wij duidelijkheid over wat wij met jouw persoonsgegevens doen (en niet doen). Alle medewerkers van Sleepwise hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

 

Waar we het over hebben

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je geïdentificeerd bent of geïdentificeerd kan worden. Als we deze gegevens verwerken dan bedoelen we daarmee het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding. Of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen en met elkaar in verband brengen. Als ook het afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Als Sleepwise zijn wij degene die alleen of samen met anderen, het doel van- en de middelen voor – de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In de AVG noemen ze dat de verantwoordelijke. Binnen ons team werken mensen vanuit verschillende invalshoeken met persoonsgegevens. Zo kennen we de bewerker, dat is de degene die, in opdracht van ons persoonsgegevens verwerkt. Ook kennen we de gebruiker dat zijn diegene die als medewerker(s) van Sleepwise of op een andere manier gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als we het hebben over de betrokkene dan bedoelen we jou, dus degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Met Opdrachtgever bedoelen we: jij of rechtspersoon die aan Sleepwise een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

Medewerkers die direct betrokken zijn bij het dienstverleningstraject zijn geautoriseerd de persoonsgegevens te verwerken.  En hebben dus toegang tot persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben ten aanzien van alle gegevens van het dienstverleningstraject een beroepsgeheim.

Als we het over Derden hebben dan bedoelen we: ieder ander dan jijzelf, wij, de bewerker of enig persoon, die onder rechtstreeks gezag van ons, de verantwoordelijke, of bewerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.

En tenslotte bedoelen we met Toestemming van jou, de betrokkene: elke vrije, specifiek en op informatie berustende wilsuiting waarmee je aanvaardt dat de persoonsgegevens die jou betreffen worden verwerkt.

Waar het privacy regelement op van toepassing is

Dit privacy regelement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Sleepwise.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens om:

  1. Je een nieuwsbrief te sturen, mits jij je daarvoor zelf hebt aangemeld
  2. Je uitslagen van online testen te sturen, die je zelf hebt ingevuld
  3. Onze trainings- & coaching trajecten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren

In het kader van 3) verwerken wij ook persoonsgegevens voor administratieve verwerking & afhandeling. Denk daarbij aan facturatie, bijhouden van jouw klantdossier en het versturen van (nazorg)e-mails.

Hoe wij persoonsgegevens verwerken

Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als je voor de verwerking toestemming hebt gegeven. Of indien dit op grond van de AVG is toegestaan.

We verwerken jouw persoonsgegevens alleen op een manier die past bij het doel waarvoor we ze hebben ontvangen. Wij zijn aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens. En voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Ons handelen, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens, wordt bepaald door dit reglement.

Wij doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat jouw gegevens correct en volledig zijn. Wij zorgen er ook voor dat we de nodige voorzieningen hebben, zowel technisch als organisatorische van aard, zodat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies.  En tegen aantasting, onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van jouw gegevens.

Jouw persoonsgegevens worden verstrekt indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de jij partij bent. Of om een wettelijke verplichting na te komen.

Wie er bij jouw persoonsgegevens kan

Alleen die medewerkers van Sleepwise hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen.

Iedereen bij ons, die toegang heeft tot de persoonsgegevens,  heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de gegevens waarvan hij op grond van die toegang, heeft kennisgenomen.

Derden die door Sleepwise zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerking van jouwe persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is om hun werk te doen. Ook zij hebben een geheimhoudingsplicht. Die is vastgelegd in hun contract.

Hoe we jouw persoonsgegevens beveiligen

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens: we beveiligen gegevens, papieren documenten worden opgeborgen in kasten die afsluitbaar zijn. En digitale documenten worden beschermd door de toegang af te schermen voor medewerkers voor wie het voor hun werk niet noodzakelijk is dat zij hier inzage in hebben.

Wij hebben een procedure opgesteld voor de beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Aan wie we jouw persoonsgegevens geven

Met inachtneming van de AVG, worden jouw persoonsgegevens, zonder jouw voorafgaande toestemming gegeven aan:

  1. Medewerkers van Sleepwise die direct betrokken zijn bij de actuele dienstverlening aan en begeleiding van jou.
  2. Bewerkers van persoonsgegevens, dit dat doen in opdracht van ons. Deze bewerkers moeten voldoende waarborgen dat de bescherming van jouw persoonsgegevens plaatsvindt overeenkomstig de inhoud van dit reglement.

Inzage in hoe we jouw gegevens hebben opgeslagen

Je hebt recht op inzage in en afschrift van  jouw persoonsgegevens. Je kunt daarvoor een verzoek indienen. Binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek ontvang je de door jou gevraagde informatie.

Het recht op inzage geldt alleen voor jou of iemand die je hebt gemachtigd. Jij of je gemachtigde moet zich kunnen legitimeren.

Wij kunnen weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van jou of van de rechten en vrijheden van anderen, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten

Aanvullen, corrigeren of verwijderen van jouw opgenomen gegevens

Op jouw verzoek worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door jou afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan kun je een schriftelijk verzoek bij ons indienen voor verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw gegevens. Wij passen de gegevens pas aan nadat we hebben overlegd met de werknemer die de gegevens heeft verzameld of zijn opvolger of waarnemer.

Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek laten we schriftelijk weten of, dan wel in hoeverre aan jouw verzoek zal worden voldaan. Als jouw verzoek geweigerd is dan geven we aan waarom dat zo is.

We verwijderen geen gegevens indien bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Wij zorgen ervoor dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.

In geval van verwijdering van gegevens nemen we een verklaring op dat de gegevens op jouw verzoek zijn verwijderd.

Recht van verzet

Als gegevens worden verwerkt in verband met totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen ons of een derde en jou, met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen, moet jij hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Je kunt hiertegen bij ons altijd kosteloos verzet aantekenen.

Wij zullen, in het geval van verzet, maatregelen treffen om deze vorm van verwerking meteen stop te zetten.

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren

Jouw gegevens worden langer niet bewaard in een vorm die het mogelijk maakt jou te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Tenzij anders bepaald eindigt de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens maximaal vijf jaar na het laatste contact met jou. Voor gegevens die vallen onder de fiscale bewaarplicht geldt een bewaartermijn van zeven jaar. Indien de bewaartermijn is verstreken worden jouw persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd.

Heb je een klacht?

Mocht jij van mening zijn dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of heb je andere klacht, neem dan contact met ons op.

Wij nemen jouw klacht dan in behandeling, conform ons klachten reglement.

Ingangsdatum

Dit privacyreglement is ingegaan op 25 mei 2018.

Share This:

Uitgerust wakker worden?

Abonneer je dan op onze nieuwsbrief met slaapverbetertips van het Sleepwise Dreamteam

Laat je e-mailadres achter en ontvang een gratis e-book!
E-mailadressen worden niet met derde partijen gedeeld.